پرینت

در اجرای موافقت اصولی شماره 10/3/1891/ص مورخ1394/3/4 اتاق ایران مبنی بر تاسیس و ثبت <انجمن تولید کنندگان ،وارد کنندگان و صادر کنندگان محصولات دخانی >در اتاق ایران مقرر گردید تا مجمع عمومی موسسین انجمن مزبور در ساعت 10 صبح روز دوشنبه مورخ 1394/5/5 در محل سالن جلسات طبقه ششم ساختمان اتاق ایران با رعایت تشریفات قانونی برگزار شود.

لذا بدینوسیله از تولید کنندگان، وارد کنندگان و صادر کنندگان محصولات دخانی(اعم ازحقیقی یا حقوقی) دعوت می نماید از روز دوشنبه مورخ 1394/4/29 الی پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ1394/5/4 جهت ثبت نام عضویت در انجمن مزبور به اداره کل تشکل های اتاق ایران واقع در تهران- خیابان طالقانی- نبش خیابان شهی موسوی (فرصت)، شماره 175 ، طبقه پنجم مراجعه نمائید. شایان ذکر است که مهلت یاد شده قابل تغیر و تمدید نمی باشد.

دستور جلسه

دستور جلسه:
1- بررسی و تصویب اساسنامه                    2- بررسی و تصویب اساسنامه  
3- تعیین ورودیه و حق عضویت                   4- تعیین روزنامه کثیرالانتشار
5- سایر موارد

شرایط عضویت

لف- تابعیت ایران
ب- متدین به یکی از ادیان رسمی کشور
ج- ارائه مجوز معتبر از مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور
د-داشتن کارت معتبر بازرگانی در اتاق های بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورز کشور
هـ - اصل فیش واریزی به مبلغ 20/000000 ریال (دو میلیون تومان) به شماره حساب (0105994095000) به نام اتاق بازرگانی ایران.
و- نمایندگان اشخاص حقوقی می بایست مدیرعامل، یا قائم مقام مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره شرکت متبوع باشند

 

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی