پرینت
این بخشنامه در راستای تصویب نامه مورخ 26 اسفند 1394 هیئت وزیران و به منظور حمایت از تولید و تکریم مؤدیان محترم مالیاتی، بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیات های مستقیم، در ارتباط با مؤدیانی که در شش ماهه اول سال 1395 نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده اعم از مالیات عملکرد و مالیات و عوارض ارزش افزوده خود اقدام کنند صادر شده است.
 
متن کامل این بخشنامه که زیر شماره 200.95.5 مورخ 25 فروردین 1395 از سوی سید کامل تقوی نژاد خطاب بهادارات کل امور مالیاتی سرتاسر کشور ابلاغ شده است به شرح زیر است:
 
«با عنایت به بند(1) تصویب نامه شماره 171343 / 50582 مورخ 1394.12.26 هیئت محترم وزیران (تصویر پیوست بخشنامه) و با توجه به وضعیت اقتصادی و به منظور حمایت از تولید و تکریم مؤدیان محترم مالیاتی، بنا به اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیات های مستقیم، بدین وسیله بخشودگی جرایم قابل بخشش (اعم از جرایم موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات برارزش افزوده) مؤدیانی که در شش ماهه اول سال 1395 نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده اعم از مالیات عملکرد و مالیات و عوارض ارزش افزوده خود اقدام نمایند با رعایت قوانین و مقررات مالیات های مستقیم و مالیات برارزش افزوده و سایر قوانین و مقررات مربوط، به آن اداره کل تفویض می گردد.
بنابراین، در صورتی که هر یک از مؤدیان نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده هر یک از عملکرد، سال یا دوره های مالیاتی خود تا مهلت مقرر تعیین شده اقدام نمایند، با ارائه درخواست بخشودگی جرایم و رعایت مقررات مربوط، جرایم متعلقه قابل بخشودگی می باشد. در ضمن مؤدیانی که قبل از مصوبه مذکور نسبت به پرداخت بدهی مالیاتی خود اقدام نموده اند درخصوص مانده جرایم متعلقه مشمول این بخشنامه می باشند. بدیهی است پس از مهلت مذکور تفویض اختیارت قبلی حسب مورد ملاک عمل می باشد.
متقضی است ادارات کل امور مالیاتی اطلاع رسانی لازم را به منظور برخورداری مؤدیان محترم مالیاتی از تسهیلات یاد شده به عمل آورند.
1395.01.15

سید کامل تقوی نژاد

 

تصویر این بخشنامه از این پیوند قابل دریافت است.

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی