پرینت

بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی مواد غذایی، نوشیدنی و مواد ا ولیه مسکو prodexpo

22-28 بهمن ماه 1395 برابر با 6-10 فوریه 2017

تلفن تماس جهت کسب اطلاع بیشتر 031321912328