پرینت

سازمان توسعه و تجارت ایران با همکاری سازمان صنعت ، معدن تجارت استان مرکزی در نظر دارد که یک هیات تخصصی تجاری و بازاریابی به کشور ترکیه همزمان با برگزاری نمایشگاه صنایع ریلی منطقه اورسیا از تاریخ 12 لغایت 16 اسفند ماه 1394 اعزام نماید.

ترکیه