پرینت
مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت عضویت اشخاص حقیقی

1. اسناد هویتی .

2. اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت

3. گروه انتخاباتی همراه با ارائه مدارک مربوطه که فعال اقتصادی بودن متقاضیان صدور کارت عضویت را تایید نماید.

4. امضاء منشور عضویت در اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران ( فرم قابل دریافت در سامانه کارت هوشمند)

تذكر 1:چنانچه دارندگان کارت عضویت پس از اتمام مدت اعتبار،حداکثر ظرف مدت 2 سال از تاریخ انقضا اقدام به تمدید عضویت ننمایند، باید مراحل صدور کارت عضویت را دوباره طی کنند. تاریخ صدور کارت جدید مبداء اعتبار کارت عضویت صادره خواهد بود.

5. فرم درخواست کارت عضویت (دانلود)

تذكر2: اعتبار کارت عضویت یکساله میباشد.

مدارک مورد نیاز جهت تشکیل پرونده صدور کارت عضویت اشخاص حقوقی

1. اسناد هویتی مدیر عامل شرکت

2. اصل کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت مدیر عامل شرکت

3. گروه انتخاباتی همراه با ارائه مدارک مربوطه که فعال اقتصادی بودن متقاضیان صدور کارت عضویت را تایید نماید.

4. روزنامه رسمی تاسیس شرکت و کل تغییرات تا زمان ثبت نام

5. امضاء و مهر منشور عضویت در اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران ( فرم قابل دریافت در سامانه کارت هوشمند)

6.فرم درخواست کارت عضویت (دانلود)

تذكر 1:چنانچه دارندگان کارت عضویت پس از اتمام مدت اعتبار،حداکثر ظرف مدت 2 سال از تاریخ انقضا اقدام به تمدید عضویت ننمایند، باید مراحل صدور کارت عضویت را دوباره طی کنند. تاریخ صدور کارت جدید مبداء اعتبار کارت عضویت صادره خواهد بود.

تذكر2: اعتبار کارت عضویت یکساله میباشد.