پرینت
شرایط عمومی

1.داشتن حداقل 23 سال تمام، کارت پایان خدمت یا معافیت دائم.

2.حضور متقاضی در کلاس توجیهی کارت بازرگانی و اخذ حداقل نمره 60 جهت صدور کارت بازرگانی

3. کارمندان تمام وقت دستگاههای دولتی نمی توانند کارت بازرگانی دریافت نمایند.

4.داشتن حساب جاری و دسته چک که از تاریخ صدور آن حداقل یکسال گذشته باشد.

5.عدم داشتن سابقه کیفری و چک برگشتی.

6.داشتن 3 سال فعالیت تجاری-بازرگانی

7.کد اقتصادی (جهت ثبت نام کد اقتصادی به سامانه عملیات الکترونیکی مالیاتی مراجعه نمایید)

8.به همراه داشتن اصل مدارک اعلام شده الزامی می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت شخص حقیقی

1.تکمیل فرم درخواست صدور کارت (دانلود)

2.اصل وکپی شناسنامه متقاضی از تمام صفحات

3.اصل وکپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

4.اصل وکپی کارت ملی

5.عکس 6*4 رنگی پشت سفید (6قطعه)

6.مدارک محل کار:

 

الف) چنانچه سند مالکیت محل کار شش دانگ به نام متقاضی باشد کپی از تمام صفحات سند مالک و پایان کار ساختمان

ب)چنانچه محل کار اجاره باشد کپی اجاره نامه بنگاهی با حداقل یک سال اعتبار به همراه پایان کار و کپی از تمام صفحات سند مالکیت (در صورت مشاع بودن سند باید کپی تمام صفحات سند کلیه مالکین ارائه شود واجاره نامه نیز به اسم تمامی مالکین سند تنظیم گردد)

 

نکته :اجاره نامه بنگاهی باید حتما کد رهگیری داشته باشد ضمناً محل دفتر شرکت باید تجاری باشد.

توجه: اجاره نامه می تواند بنگاهی و یا محضری باشد

7.اصل وکپی مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر

8.چنانچه متقاضی بازنشسته باشد اصل وکپی حکم بازنشستگی

9.پرینت حساب جاری (با حداقل موجودی 200/000/000 ریال و یا گردش مالی 2/000/000/000 ریال)

10.پوشه و گیره

 

پس از تکمیل مدارک ذکر شده به واحد صدور کارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز مراجعه و مصاحبه انجام می گیرد و در صورت موافقت با هماهنگی صدور کارت می توانید با ورود به سامانه هوشمند کارت بازرگانی نسبت به ثبت نام الکترونیکی اقدام نمایید

درخواست الکترونیکی صدور کارت بارزگانی

 


***بخشنامه اتاق ایران در خصوص پرداخت حق عضویت (مشاهده)

مدارک مورد نیاز جهت صدور کارت شخص حقوقی

1.تکمیل فرم درخواست صدور کارت (دانلود)

2.اصل وکپی شناسنامه متقاضی از تمام صفحات

3.اصل وکپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم

4.اصل وکپی کارت ملی

5.عکس 6*4 رنگی پشت سفید (6قطعه)

6.مدارک محل کار:

 


الف)چنانچه سند دفتر مرکزی (مطابق روزنامه رسمی) به اسم شرکت باشد کپی از تمامی صفحات سند.

 

ج)چنانچه دفتر مرکزی اجاره باشد کپی اجاره نامه بنگاهی با حداقل یک سال اعتبار به همراه پایان کار و کپی از تمام صفحات سند مالکیت (در صورت مشاع بودن سند باید کپی تمام صفحات سند کلیه مالکین ارائه شود واجاره نامه نیز به اسم تمامی مالکین سند تنظیم گردد)

 

نکته :اجاره نامه باید حتما کد رهگیری داشته باشد ضمناً محل دفتر شرکت باید تجاری باشد.

توجه: اجاره نامه می تواند بنگاهی و یا محضری باشد

7.اصل وکپی مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر

8.چنانچه متقاضی بازنشسته باشد اصل وکپی حکم بازنشستگی

9.کد اقتصادی

10. اصل و کپی آگهی تاسیس شرکت (کلمه صادرات و واردات در موضوع شرکت قید شده باشد) به همراه روزنامه رسمی.

12.اصل وکپی اساسنامه با مهر اداره ثبت تمام صفحات

13.اصل وکپی اظهارنامه ثبت شرکت

14.اصل وکپی شرکت نامه وتقاضانامه (جهت شرکتهای با مسئولیت محدود و تضامنی)

15.آگهی تغییرات از زمان تاسیس شرکت تاکنون (نامه ثبتی و روزنامه رسمی)

16.اصل وکپی جواز تاسیس یا موافقت اصولی یا پروانه بهره برداری جهت واحدهای تولیدی

17.پرینت حساب جاری (با حداقل موجودی 100/000/000 ریال و یا گردش مالی 2/000/000/000 ریال)

18.پوشه و گیره

 

 

پس از تکمیل مدارک ذکر شده به واحد صدور کارت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز مراجعه و مصاحبه انجام می گیرد و در صورت موافقت با هماهنگی صدور کارت می توانید با ورود به سامانه هوشمند کارت بازرگانی نسبت به ثبت نام الکترونیکی اقدام نمایید

درخواست الکترونیکی صدور کارت بارزگانی

 


***بخشنامه اتاق ایران در خصوص پرداخت حق عضویت (مشاهده)

مدارک محل کار:

الف) چنانچه محل کار سند مالک 6دانگ به نام متقاضی باشد کپی از تمام صفحات سند مالک

ب)چنانچه محل کار اجاره باشد یک سری اجاره نامه بنگاهی  با حداقل یک سال از اعتبار به همراه یک سری کپی از تمام صفحات سند مالکیت (در صورت مشاع بودن سند باید یک سری کپی  سند تمامی مالکین ارائه شود واجاره نامه هم به اسم تمامی مالکین  تنظیم گردد)

نکته :اجاره نامه باید حتما کد رهگیری داشته باشد.