پرینت

chamran

 آدرس: شیراز، بلوار چمران

تلفن: 6262000-0711

فاکس: 6291111-0711
موضوع تفاهم نامه : استفاده از خدمات اقامت و پذیرایی
میزان تخفیف : 35% تخفیف نسبت به قیمت برد (به استثناء ایام نوروز)
• به کل صورت حسابها حق سرویس ارزش افزوده اضافه می گردد.
• رزرو قبلی الزامی است.
مدت قرارداد: از تاریخ 95/01/15 تا تاریخ 95/12/25 به مدت یکسال تمام شمسی