تاریخ ایجاد در 01 فروردين 790
پرینت

                                   1- فریدون فرقانی

 

(نماینده بخش صنعت و معدن)

 

14

 2- عباس ابوقداره

(نماینده بخش صنعت ومعدن)

13- سید علی اصغر ظریفکارفرد

(نماینده بخش صنعت و معدن)

134- محمد علی دیده روشن

(نماینده بخش بازرگانی)


7 5- سید کاظم خاکره

(نماینده بخش بازرگانی )

6

                  

                                                            

ghadr-94