پرینت

تلفن های تماس : 36294901–071 الی 9 داخلی 104

امور مربوطه :

- تنظیم و هماهنگی ملاقات ها و جلسات ریاست و هیأت رئیسه اتاق

- امور مربوط به دبیرخانه و پیگیری نامه های اتاق

- سایر موارد مربوط به حوزه ریاست