پرینت

تلفن های تماس : 9-36294901 -071 داخلی 3 و 105

امور مربوطه :

- راهنمایی و مشاوره جهت اخذ کارت بازرگانی

 

- ارتباط با اتاق بازرگانی ایران، تهران و شهرستان ها

 

- مدیریت داخلی اتاق بازرگانی شیراز