پرینت

تلفن های تماس: 62949013-071 الی 9 داخلی 112

تلفن مستقیم:36294922-071

امور مربوطه :

1- صدور گواهی مبدا.

2- امور اظهارنامه و بارنامه گمرکی.

3- تأییدیه Invoiceو Packing

4- معرفی اعضا جهت درخواست ویزا به سفارتخانه های مربوطه.

5- امور ثبت سفارش.

6- اطلاعات مربوط به نمایشگاه های بین المللی.

7- امور مربوط به اعزام اعضای اتاق به کشورهای دیگر.