پرینت

شماره های تماس : مستقیم 36294918-071 و 9-36294901 -071 داخلی 106

امور مربوطه:

1- تبلیغات اتاق شامل تهیه مطالب چند رسانه ای فیلم ،عکس ، موارد تبلیغاتی جهت تبلیغات محیطی و رسانه ای

2- هماهنگی برگزاری کلیه جلسات اتاق بازرگانی شامل :

الف) تشریفات لازم

ب) امور سمعی و بصری

ج) تبلیغات

د) اجاره سالن

ه) امور خدماتی

3- امور تشریفات میهمانان خارجی و داخلی