پرینت

 شماره های تماس :

6294924-0711 و 6294901-0711 الی 9 داخلی 209

امور مربوطه:

بازرگانان و فعالین اقتصادی می توانند دعاوی تجاری خود را از این طریق ، با سرعت و بدون طی مراحل دادرسی و قضایی با هزینه ای کمتر نسبت به مراجع دادگستری حل و فصل نمایند .

مرکز داوری در خصوص مشاوره حقوقی در انجام قراردادها و مشکلات قانونی و حقوقی تجار می تواند به صاحبان کارت خدمت ارائه نماید .