پرینت

تلفن تماس:  36294901 الی 10 داخلی 118

امور مربوطه:

  • -     انجام فعالیت های لازم بمنظور بکار گیری نتایج پژوهشی به عمل آمده
  • -     ارائه خدمات مشاوره علمی و فنی بویژه به اعضای اتاق
  • -    آگاهی از آخرین نتایج پژوهش ها و پیشرفت های علمی و بهره گیری از آن در انجام امور پژوهشی
  •      هماهنگی و گردآوری فصلنامه اتاق بازرگانی