پرینت

                                آقای جمال رازقی جهرمی(رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز)

(نماینده بخش کشاورزی)


 

mr razeghi

 


آقای محمد صادق حمیدیان جهرمی(نایب رئیس اول اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز)

(نماینده بخش معدن)

mr hamidianآقای ابراهیم غلام زاده (نایب رئیس دوم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز)

(نماینده بخش معدن)

imageآقای عباس ابوقداره(خزانه دار اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز)

(نماینده بخش صنعت)

1آقای خسرو فروغان گرانسایه (منشی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی شیراز)

(نماینده بخش کشاورزی)

froghan