پرینت

02

اولین جلسه کمیته تخصصی بازرگانی داخلی از زیر مجموعه کمیسیون بازرگانی 7 دی ماه با حضور اعضا و فعالین موثر بازرگانی در سالن کنفرانس اتاق بازرگانی شیراز برگزارگردید.

 

01

فروغان رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق شیراز گفت: وجود معضلات مرتبط با بخش بازرگانی داخلی در جامعه اقتصادی و وجود شكاف اقتصادی بین بخش بازرگانی داخلی و بازرگانی خارجی و متولیان آنها خبر دادند.

وی به تمركز اتاق بازرگانی  در زمینه صادرات و واردات اشاره کردند و جزیره ای عمل نمودن را معضلی در  تصمیم گیری صحیح و رفع مشكلات دانست.

رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق شیرازافزود: بازار داخلی كالا را از جمله معضلات در زمینه بازرگانی داخلی دانست و تعیین نیاز جامعه توسط بخش بازرگانی داخلی مهم تلقی کردند.

 وی با توجه به ارتباط اتاق بازرگانی با شورای گفتگو به رفع موانع بازرگانی داخلی توسط اتاق بازرگانی اشاره کرد.

فروغان با توجه به وجود كمیسیون بازرگانی داخلی در اتاق بازرگانی ایران ایجاد كمیته بازرگانی داخلی در اتاق بازرگانی شیراز را در راستای اهداف كمسیون مذكور معرفی کردند.

وی فعالیت اتاق بازرگانی،اتاق اصناف و كمیسیون نظارت در كنار هم را موجب هم افزایی بخش بازرگانی خارجی و معضلات مربوطه دانستند.

فروغان همفكری و استفاده از تجربیات و موقعیتهای دستگاه های مرتبط با بازرگانی داخلی را سبب هم افزایی و نهایتا جامعه اقتصادی مطلوب دانست و درنظر گرفتن بازار قیمت و نیاز بازار را مهم تلقی کردند.

وی انجام فعالیت های پژوهشی و شناسایی پتانسیل ها از دیگر موارد مهم جهت ارتقا بازرگانی داخلی اشاره کرد و گفت: عدم ارتباط و اعتماد دستگاه ها را دلیلی بر فقدان آمار و اطلاعات صحیح در زمینه بازرگانی داخلی اشاره کردند.

رئیس کمیسیون بازرگانی اتاق شیراز تعریف چشم انداز،كارگروه های ویژه را از جمله موارد مهم برنامه كمیته بازرگانی داخلی معرفی کردند.

وی دبیركمیسیون نظارت سازمان صنعت معدن تجارت را بعنوان سرپرست كمیته بازرگانی داخلی معرفی کرد و مقرر شد اعضای جلسه گزارشی از معضلات واحدمربوطه در زمینه بازرگانی داخلی به دبیرخانه ارائه دهند،همچنین تعریف چارت سازمانی كمیته و كارگروه های مربوطه از جمله موارد مطرح شده در این جلسه می باشد.

 05

طلعتی،ریاست دفتر مطالعات راهبردی آب و كشاورزی اتاق بازرگانی شیراز،ضمن اشاره به معضل سد درودزن، مشكلات تولید گوجه فرنگی، كمیته بازرگانی داخلی را نشانگر راه و رسم به تولیدكننده دانستند.

وی با توجه به معضل سیستم تولید و الگوی كشت، برنامه ریزی جهت تولیدات و آب های زیرزمینی را مهم تلقی کرد.

طلعتی تعریف استراتژی كمیته بازرگانی داخلی را جهت ایجاد ارزش افزوده و درآمد مطلوب و نهایتا برون رفت كشاورزان از سردرگمی را پیشنهاد کردند.

رنجبر،نماینده سازمان جهاد كشاورزی،ضمن اشاره به مبحث فرادستگاهی، درنظر گرفتن تنظیم بازار را مهم تلقی کردند.

وی هدف تنظیم بازار را جلوگیری از نوسانات تعدیل قیمت دانست و با توجه به مساله میوه ایام نوروز نقش اتاق بازرگانی جهت تعدیل قیمت مهم دانستند.

 رنجبر ضمن اشاره به مبحث زنجیره تامین،ایجاد فعالیت زنجیره ای واحدهای تولید جهت توجه به تولیدكننده و بازار را از جمله موارد مهم تلقی کردند.

وی انتقال الگوی كشت را از طریق بازار به بخش تولید اشاره کرد و گفت: معرفی طرح شهرك های بازاریابی جهت قبل از تولید،رویكرد زنجیره تامین را رویكردی جدید معرفی کردند.

 رنجبر با توجه به مبحث زنجیره تامین خرما و فعالیت شرکت آداک گروپ در این خصوص در روسیه  خوستار جلسه ای با حضور فعالین اقتصادی و حضور مسئولین شرکت مذکور شدند.

 شبانگی،نماینده اداره استاندارد،عارضه یابی جهت حل معضلات را مهم تلقی کرد و سیاست گذاری صحیح و فرهنگ سازی افرادی كه از خدمات استفاده می كنند را مهم تلقی کردند.

وی با توجه به مازاد تولیدات در زمینه كشاورزی برنامه ریزی و سیاست گذاری در این خصوص را مهم تلقی دانست و عارضه یابی، تدوین چارت عملكردی مشخص جهت رسیدن به فرهنگ مشترك و ایجاد تعامل را پیشنهاد کردند.

نیری، نماینده انجمن صنفی کارفرمایی،با توجه به سیاست جزیره ای عمل نمودن دستگاه ها،طراحی و تدوین نقشه راه در حوزه مصرف،تداركات بازرگانی و اجرایی را مهم دانستند و معضل اساسی در زمینه تولیدات و صادرات را عدم شفافیت در آمار و اطلاعات بیان کرد و وجود كارشناس در زمینه ارائه آمار و اطلاعات پیشنهاد دادند.

حسینی،دبیر كمیسیون نظارت سازمان صنعت معدن تجارت،ضمن اشاره به جایگاه و موقعیت و بخش ساختاری در سازمان صنعت معدن تجارت و اتاق بازرگانی  به اهمیت ورود به كارهای عملیاتی پرداختند.

وی همسان سازی سیاست تولید،توزیع ومصرف را مهم تلقی کرد و تعریف ساختار شبكه توزیع و نظام تولید،فروشگاه های بزرگ و زنجیره ای،برندسازی و ثبت جغرافیایی،جشنواره و تولیدات برتر با دستور كار مشخص  جهت ابلاغ و ارسال به اعضا كمیته پیشنهاد کردند.

مهرتاش اتاق اصناف،با توجه به نقش آفرینی اتاق بازرگانی در حوزه تولید و اتاق اصناف در بخش توزیع ،هم فمؤی این دو مجموعه را مثمر ثمر دانستند.

وی با توجه به ركود بازارو ظاهرشدن شبكه توزیع در فضای مجازی و اجتناب ناپذیربودن این امر،همچنین عدم وجود طرح و برنامه خاص در این حوزه و نیز عدم كنترل نظارتی،تشكیل كارگروه های تخصصی در حوزه های مختلف جهت یافتن راهكارهای مناسب و رسیدن به نتیجه مطلوب را پیشنهاد کردند.

خدابخشی انجمن صنعت پخش استان فارس، فعالیت بازرگانی داخلی در زمینه تولید،توزیع و مصرف را تحت نظارت ارگان های خاص دانستند.

وی شناسایی بازار را از جمله مسائل مهم در بازرگانی داخلی بیان نمودند و ایجاد كمیته های تخصصی در بحث تةلید، توزیع و مصرف پیشنهاد کردند.

در پایان نیز طی مباحث ارائه شده در کمیته تخصصی بازرگانی داخلی موارد زیر مصوب گردید:

  • انتخاب دبیركمیسیون نظارت سازمان صنعت معدن تجارت حسینی بعنوان سرپرست كمیته بازرگانی داخلی
  • ارائه گزارشی از معضلات اعضای جلسه واحدمربوطه در زمینه بازرگانی داخلی به دبیرخانه کمیسیون اتاق بازرگانی
  • تعریف چارت سازمانی كمیته و كارگروه های مربوطه از جمله موارد پیشنهاد شده می باشد.

03

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تغییر کد امنیتی