پرینت

  

pdf آرشیو کمیسیون گردشگری و خدمات دوره هفتم

 

سیر و سیاحت در پهنه گیتی و مشاهده آثار صنع و آشناشدن با جوامع و ملل مختلف، همچنین جلب جهانگردان به کشورهای اسلامی جهت نزدیک شدن با فرهنگ اصیل و تمدن دیرپای اسلامی از جمله موارد شایان اهمیت در ارتباط با گردشگری و جهانگردی است. صنعت گردشگری امروزه در ردیف صنایع پردرآمد، پاک و کم هزینه دنیا قرار دارد. از طرفی صنعت گردشگری دنیا ، ابعاد متنوعی همچون توریسم الکترونیکی، اکوتوریسم، توریسم درمانی، ورزشی، روستایی، فرهنگی و تاریخی را در بر می گیرد. با توجه به اینکه، ایران طبق آمار سازمان جهانی جهانگردی دارای رتبه پنجم جاذبه های طبیعی و رتبه دهم جاذبه های باستانی و تاریخی است و همچنین نرخ بالای بیکاری و رشد رو به گسترش جمعیت جوان ، لزوم افزایش درآمد ارزی و سرمایه گذاری خارجی، توجه بیش از پیش در حوزه گردشگری می تواند زمینه رسیدن به اشتغال کامل، افزایش درآمد ارزی، معرفی تمدن و فرهنگ ایران به جهانیان، تعامل گسترده و سازنده با کشورهای دنیا، درهم شکستن مرزهای قومی و اقلیتی را فراهم کند.

در این راستا اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی شیراز، با توجه به پتانسیل ها و زیرساختهای موثری که استان فارس در زمینه گردشگری دارد، و نیز همکاری با افراد متخصص و زبده در علم جهانگردی و گردشگری، در پی برگزاری کمیسیون گردشگری و خدمات، راهبردها و پیشنهادات خود را عنوان می نماید.

 

ریاست کمیسیون : آقای اصغر ظریف کار فرد